Местна власт

  Телефонен указател на Община Сливен (кратък)

Телефонен указател
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СЛИВЕН /КРАТЪК/
централа - /044/ 611100
ДЛЪЖНОСТ ИМЕ СТАЯ 044 E-MAIL
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Андреев 104 662634/
611104
iandreev@sliven.bg
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
КМЕТ Йордан Лечков 106 663166/
611106
kmet@sliven.bg
ЗАМ. КМЕТ Недка Енергиева 103 662367/
611103
nenergieva@sliven.bg
ЗАМ. КМЕТ Зорница Александрова 18 611376 zaleks@sliven.bg
ЗАМ. КМЕТ Даниел Петров 20 663161/
611254
dpetrov@sliven.bg
ЗАМ. КМЕТ Офелия Кънева 102 662673/
611102
okaneva@sliven.bg
СЕКРЕТАР Петя Руменова 215 662210/
611215
sekretar@sliven.bg
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
Директор Стоян Марков 107 611107 smarkov@sliven.bg
ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И ПРОГРАМИ"
Н-к отдел Дорина Митева 311 611311 dmiteva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА"
Н-к отдел Димитър Костов 312 611312 dkostov@sliven.bg
Главен архитект Лора Йовчева 33 611351 ljovcheva@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"
Директор Красимир Хаджиминов 36 611354 khadjiminov@sliven.bg
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
Н-к отдел Янка Ангелова 35 611353 yangelova@sliven.bg
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА"
Н-к отдел Радка Минчева 34 611352 rmincheva@sliven.bg
ОТДЕЛ "РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"
Н-к отдел Камелия Симеонова 24 611259 ksimeonova@sliven.bg
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
Н-к отдел Атанас Минчев 25 611260 aminchev@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ"
Директор Снежана Кънева 42 611360 skaneva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"
Н-к отдел Красимира Стойчева 26 611261 kstoicheva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ КРИЗИ"
Н-к отдел Пенка Димитрова 45 611363 pdimitrova@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"
Директор Камелия Зарева 123 611123 kzareva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ЗРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
Н-к отдел Йорданка Гашева 122 611122 ygasheva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Н-к отдел Йордан Берберов 307 611307 yberberov@sliven.bg
ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"
Н-к отдел Дора Ескидарова 220 611220 deskidarova@sliven.bg
СЕКТОР "Гробищни паркове и обредни зали"
Н-к сектор Ваня Шишкова 223 611223/
663182
vshishkova@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ"
Директор Николай Тенев 202 611202 ntenev@sliven.bg
ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"
Н-к отдел Сашка Господинова 205 611205 sgospodinova@sliven.bg
ОТДЕЛ "ИКОНОМИКА И АНАЛИЗИ"
Н-к отдел Гергана Савова 116 611116 gsavova@sliven.bg
ОТДЕЛ "ТЪРГОВИЯ"
Н-к отдел Красимир Киров 110 611110 kkirov@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
Директор        
ОТДЕЛ "РЕГИСТРАЦИЯ, ОБСЛУЖВАНЕ И КОНТРОЛ"
Н-к отдел        
ОТДЕЛ "ПРИХОДНО СЧЕТОВОДСТВО"
Н-к отдел        
 
ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"
Н-к отдел Емилия Кавръкова 16 611143 ekavrakova@sliven.bg
СЕКТОР "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"
Н-к сектор Димитринка Душева 16 611251 ddusheva@sliven.bg
СЕКТОР "РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"
Н-к сектор Величка Пантелеева 30 611265 vpanteleeva@sliven.bg
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор Симеон Монев 209 663227/
611209
smonev@sliven.bg
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
Н-к отдел Таня Бояджиева 213 611213 tboyadjieva@sliven.bg
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"
Н-к отдел Едрю Едрев 216 662366/
611216
eedrev@sliven.bg
ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО И ЕКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"
Н-к отдел Елеонора Христова 217 611217 ehristova@sliven.bg
СЕКТОР "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Н-к сектор Любомир Стамов 118 611118 lstamov@sliven.bg
СЕКТОР "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Н-к сектор Веселин Дяков 121 611121 vdyakov@sliven.bg
СЕКТОР "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБС, КМЕТСТВА, КМ. НАМЕСТНИЦИ"
Н-к сектор Добринка Иванова 101 611101 divanova@sliven.bg
ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
Директор София Добрева 224 611224 sdobreva@sliven.bg
ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ"
Н-к отдел Валентин Георгиев 207 611207 vgeorgiev@sliven.bg
СЕКТОР "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
Н-к сектор Георгий Абраамян 225 611225 gabraamyan@sliven.bg
СЕКТОР "ЦИАОГ"
Н-к сектор Стайка Николова ЦИАОГ 611160 snikolova@sliven.bg
 
Молби, жалби, предложения Таня Рангелова   611165 trangelova@sliven.bg
ОбКБППМН-Секретар Павлина Ангелова 324 611324 pangelova@sliven.bg
ДА "Гражданска защита" Снежана Кънева 42 611360 skaneva@sliven.bg
Общинско радио М.Иванова,
Г.Мангинов
  611151 radio_obshtina@sliven.bg
ПРЕСЦЕНТЪР Славея Петрова   611149 press@sliven.bg
"Общинска охрана и СОТ Сливен" ЕООД Никола Кънев 111 625177;
611166 - горещ телефон
obohrana@mail.bg